Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

O zrakových vadách

Světová zdravotnická organizace nevidomých uvádí, že na světě žije 150 mil. osob s těžkým zrakovým postižením, z čehož je 38 mil. nevidomých. Rok od roku se tato čísla zvyšují s prodlužováním délky života a s vyšší mírou výskytu zrakových onemocnění osob starších. V Evropě má problémy se zrakem zhruba každý 60tý člověk. V České republice je takových lidí 150 - 200 tisíc. Dioptrické brýle nosí většina dospělých, ale o vážném zrakové postižení mluvíme, až když brýle nepomáhají zrakovou vadu zcela korigovat.

Ztráta zraku

Většinou se nejedná o černou tmu, jde o nevidění nebo o vidění porušené. Není možné se vcítit do nevidomého, zdravý člověk si nese představu světa, umí si představit barvy a umí se orientovat, má představu o věcech, na které si nelze sáhnout.

Slabozrakost

Slabozrakost je nevratný pokles zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 normálního vidění. Slabozraký vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý člověk.

Slabozraký člověk

Slabozraký člověk je člověk, jehož ostrost na lepším oku je menší než 0,5 nebo má zúžené zorné pole pod 10 stupňů na obou očích - jedná se o trubicové vidění.

Úplná slepota

Úplná slepota = člověk nemá zachovaný světlocit, nerozlišuje světlo a tmu.

Ztráta centrálního vidění

Ztráta centrálního vidění = trhané pohyby očí, poruchy adaptace na světlo a tmu, porucha vnímání barev.

Obvykle se občané se zrakovým postižením rozdělují následovně:

1. Nevidomí

U takto postižených občanů dochází k poruše zrakového orgánu v takovém rozsahu, že člověk ztrácí zrak. Způsobená slepota se projevuje nerozvinutím nebo úplnou ztrátou zrakových schopností. V důsledku slepoty je postiženému znemožněno zrakové vnímání a vytváření zrakových představ. Takový člověk nemá zachovaný světlocit, nerozlišuje světlo a tmu, nevnímá barvy a nemá centrální vidění. Nevidomý má ztížený samostatný pohyb a prostorovou orientaci. Tyto osoby vyžadují zvláštní péči při rozvíjení hmatu a sluchu, výcviku ve čtení a psaní Braillovým písmem, rozvíjení orientačních schopností.

2. Lidé se zbytky zraku

Tito lidé jsou charakterizováni poškozením zrakového orgánu v takovém rozsahu, že mají jen zbytky zraku. Zbytky zraku způsobují deformaci všech zrakových schopností, závažné omezení vytváření správných zrakových představ a snížení orientace.

3. Slabozrací

Slabozrakost je nevratný pokles zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 normálního vidění. Slabozraký vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý člověk. Slabozraký má obvykle zúžené zorné pole pod 10 stupňů na obou očích - jedná se o trubicové vidění. Toto zrakové postižení se projevuje v částečném omezení zrakových schopností a zkreslenými představami o okolním světě.

Nevidomí a jinak zrakově postižení občané čelí velkému množství překážek jak v sociálním životě, tak při vstupu na trh práce. Nevidomí občané mají velmi ztížený kontakt s okolím, je pro ně velmi obtížné oslovit kolemjdoucího nebo navázat kontakt v pracovním či jiném kolektivu. Hlavním problémem je, že nevědí, zda oslovují muže či ženu a neznají přibližný věk dané osoby. Vzhledem k jejich omezené prostorové orientaci nejsou schopni přesně odhadnout vzdálenost dané osoby, to kam je otočena čelem a kolik je lidí v místnosti. Toto je jen ukázka překážek, kterým nevidomí musí čelit. Je tedy třeba, aby široká veřejnost přistupovala k nevidomému tak, aby mu usnadnila tyto překážky překonávat.

Při vstupu na trh práce jsou pro nevidomého největší překážky: nedostatečná kvalifikace, nedostatečná jazyková vybavenost a nedostatečné verbální a nonverbální dovednosti.

Typy onemocnění

Katarakta

Katarakta = šedý zákal - nejsnáze léčitelný - dojde ke zkalení oční čočky, sníží se zraková ostrost - operace - po operaci pacient vidí jako dřív.

Glaukom

Glaukom - zelený zákal - dochází při nitroočním tlaku, dochází k poruše zásobení očního nervu - není-li léčen, dojde k úplné ztrátě zraku, projevuje se to úbytkem zorného pole - vyhloubení optického nervu - pacient - částečné vnímání zorného pole a poté trubicové vidění - není bolestivé.

Tapetoretinální degenerace

Tapetoretinální degenerace - vede z závažnému postižení zraku už v mladším věku -potíže s adaptací na světlo a tmu, potíže za šera, změny zorného pole, vede k trubicovému vidění-šeroslepost.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie - onemocnění sítnice, postihuje každého diabetika - snížená zraková ostrost, vidí mlhavěji, ale není slepý.

Makulární degenerace

Makulární degenerace - věkem podmíněná - u starších lidí, projevuje se ztrátou centrálního vidění, pacient vidí periferně, ale nevidí konkrétní věci

Často dochází ke kombinacím očních chorob, je výjimkou, že mladší pacienti mají jen jednu chorobu, pacient má většinou několikanásobné postižení.

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY